Fartygsföreningen Gullbergskajen Göteborg

STADGAR FÖR FARTYGSFÖRENINGEN GULLBERGSKAJEN

Antagna första gången på årsmöte 22april 1991,
antagna andra gången på årsmöte 27 april1992.

 1. Föreningens namn är FARTYGSFÖRENINGEN GULLBERGSKAJEN, nedan kallad Föreningen.
 2. Föreningen, som är en ideell förening, har till målsättning att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vid Gullbergskajen, nedan kallad kajen.
 3. Medlemmar är de fartygsägare som betalt inträdesavgift, medlemsavgift, kajhyra och depositionsbelopp samt följt bestämmelserna i stadgama. Som övriga medlemmar räknas stödjande, passiva och familjemedlemmar. Medlemmsfartyg i Föreningen skall vara f.d. bruksfartyg och/eller marin- och kulturhistoriskt intressanta fartyg.
 4. Ansökan om medlemsskap i Föreningen behandlas av styrelsen som skall godkänna redare och fartyg. Sökande skall innan fartygets ankomst till kajen till fullo ha erlagt följande avgifter: depositionsavgift, medlemsavgift för hela första året, lämnat fullmakt och skriftligen ha godkänt Föreningens stadgar samt lämnat plan för fortsatt arbete.
 5. Årsmötet väljer ordförande och fyra till åtta ledamöter. Styrelseledamöter väljes på två år och i otakt på ordinarie årsmöte senast 31 maj. Ordförande tecknar firma. Kassör eller av styrelsen utsedd ekonomisk ansvarig och ordförande tecknar i gemenskap firma i ekonomiska sammanhang. Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av styrelsemedlemmarna är närvarande. Alla möten skall protokollföras och samtliga närvarande vara namngivna i protokollet. Alla protokoll skall hållas tillgängliga för medlemmarna. Vid röstning tillämpas enkel majoritet varvid ordföranden har utslagsröst. Alla medlemmar har tillträde till styrelsemöte. Kallelse till årsmöte med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag och dagordningskall utsändas till medlem i en omgång per fartyg senast två veckor innan mötesdagen. Vid årsmöte har varje representerat fartyg en röst. Fullmakt för närvaro godkännes ej. Årsmötet väljer två revisorer på två år, i otakt. Årsmötet utser också en valberedning bestående av tre medlemmar.
 6. Allmänt medlemsmöte utlyses genom kallelse till medlem senast två veckor innan mötet när ordförande, styrelse eller minst fyra medlemmar anser det befogat.
 7. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
 8. Ändringar av Föreningens stadgar skall godkännas på två allmäna möten med ett mellan liggande årsskifte, varav ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.
 9. Föreningen upplöses genom beslut på två ordinarie årsmöten. Beslut skall därefter ske om upplösning av depositionsfond vad medlem inbetalat i deposition och fördelning av driftkapital som återbetalas i likadelar till alla kvarvarande fartyg.
 10. Inträdesavgiften för fartyg är en engångsaygiftoch erlägges vid inträdet i Föreningen. Avgiften är lika med en årshyra och kan ej återbetalas. Medlemsavgiften betalas i förskott 2 ggr/år före varje 31:e oktober och 30:e april. Kajhyran betalas i förskott 2 ggr/år före varje 31:e oktober och 30:e april. Avgiften beror på fartygetslängd över allt (varje påbörjad meter), och kan ej återbetalas. Depositionsbeloppet för fartyg är en engångsavgift och erlägges vid inträde i Föreningen. Avgiften är lika för alla fartyg och skall återbetalas då medlem utträder ur Föreningen och fartyget permanent lämnar kajen. Återbetalandet förutsätter dock att medlemmen inte står i skuld till Föreningen. För medlem som begär att bli passiv medlem och begär ut sin depositionsavgift gäller vid förnyat medlemsskap den senast beslutade depositionsavgiften.
 11. Medlem som lämnat kaj med sitt fartyg eller som såltfartyget varvid det lämnat Föreningens kaj, och ej tagit ut sin depositionsavgift skall inom loppet av två år kunna begära nytt medlemsskap utan att betala ny depositionsavgift. Ovanstående förutsätter dock att den sökande ej står i skuld till Föreningen.
 12. Depositionsavgifter skall fonderas och får ej användas i driften. Depositionskapitalet kan dock efter årsmötetsbeslut användas till enstaka investering av varaktigt värde.
 13. Medlem förpliktar sig att väl underhålla sitt fartyg enligt styrelsens besiktning. Om fartyg sjunker vid kajen, eller inte underhålles beslutas om avflyttning och medlems uteslutande. Efter beslut av styrelsen har medlem maximalt tre månader att åtgärda det påpekade eller avflytta från kajen.
 14. Medlem och blivande medlem skall skriva under fullmakt som ger Föreningen rätt att efter misskötsel eller annat brott mot stadgama, och efter protokollfört styrelsebeslut avflytta fartyg från kajen utan medlems medgivande. Medlemmen bekostar ev. avflyttning. Vidare skall mottagande och accepterande av dessa stadgar skriftligen godkännas i samband med godkännande av fullmakt. Medlem förväntas deltaga i Föreningens gemensamma arbete med drift och underhåll av Föreningens anläggningar.
 15. Styrelsen väljer in nya medlemmar. Därvid skall kajtillgång, fartygets användning och kondition m.m. vara avgörande. Medlem anvisas förtöjningsplats vid kajen av styrelsen.
 16. Medlemsfartyg har rätt att för fartygets räkning på kajen placera en av styrelsen godkänd 20 fots container som skall målas i anvisad färgnyans och vara märkt med fartygets namn. Flera containers kan uppställas efter godkännande av styrelsen enligt ovanstående regler och till hyreskostnad som är fastställd av styrelsen. För övrigt får ingenting förvaras på kajen.
 17. Medlems egen uppsägning skall ske minst tre månader före hyresperiodens utgång.